Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin zajęć dydaktycznych - III rok Kierunek Lekarski

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z RADIOLOGII

dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego, kierunek lekarski

 1. Zajęcia z radiologii obejmują wykłady, ćwiczenia i seminaria – ich wymiar określa harmonogram studiów. Na początku każdego semestru zajęć starosta roku otrzymuje w sekretariacie Katedry Radiologii szczegółowy harmonogram zajęć.
 2. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej lub online – stosowna informacja jest podawana na początku roku akademickiego. 
 3. Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach dydaktycznych – ul. Botaniczna 3, ul. Jakubowskiego 2, ul. Łazarza 7 - w każdym przypadku podawane są dokładne informacje.
 4. Udział w wykładach, seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowy – zarówno gdy mają formę stacjonarną bądź online.
 5. W przypadku zajęć stacjonarnych prosimy:
 • przestrzegać punktualności
 • wyłączyć telefony komórkowe
 • nie spożywać pokarmów i napojów
 • stosować się ściśle do aktualnych wytycznych sanitarnych Ministerstwa Zdrowia oraz UJCM
 • na ćwiczeniach w pracowniach radiologicznych (również ćwiczenia USG) obowiązują stroje ochronne (szpitalne)
 1. Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń i seminariów oraz aktywny w nich udział..
 2. Zaliczenie zajęć i dopuszczenie do egzaminu odbywa się na podstawie obecności na wszystkich zajęciach (zarówno w formie stacjonarnej jak i online) a także uzyskanie zaliczenia zajęć praktycznych z zakresu USG.
 3. Sprawdzanie obecności na zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowe.
 4. W przypadku zajęć online obecność uznaje się gdy student zalogował się w chwili rozpoczęcia a wylogował w momencie zakończenia. Prowadzący zajęcia online sprawdza czy dany student bierze udział, poprzez uzyskanie z nim połączenia. 
 5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (student winien przedstawić odpowiedni dokument)  konieczne jest „odrobienie” opuszczonych zajęć z inną grupą. W wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość uzyskania zaliczenia indywidualnie u prowadzących określone zajęcia; zaliczenie ma formę pisemną (pisemne odpowiedzi na pisemnie przedstawione pytania). Pisemne potwierdzenie uzyskania zaliczenia należy złożyć w sekretariacie Katedry.
 6. Zaliczenie opuszczonych zajęć należy uzyskać najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem egzaminu.
 7. W przypadku opuszczenia ponad 50% zajęć nie jest możliwe uzyskanie zaliczenia i dopuszczenie do egzaminu.
 8. W przypadku udziału Studenta w praktykach zagranicznych (np. Erasmus) koniecznym (!) jest poinformowanie o tym Katedry Radiologii przed wyjazdem. W takim przypadku „odrabianie” zajęć odbywa się na indywidualnie określonych warunkach.
 9. Po uzyskaniu zaliczenia wszystkich zajęć, student przystępuje do egzaminu po sprawdzeniu jego tożsamości na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego; dysponowanie dowodem tożsamości warunkuje możliwość udziału w egzaminie. W przypadku  egzaminu online udział Studenta odbywa się  na podstawie logowaniu z adresu e-mail domeny @student.uj.edu.pl
 10. Zaliczenie kursu z zakresu radiologii ogólnej i USG odbywa się na podstawie egzaminu. Ma on formę pisemnego testu jednokrotnego wyboru. Składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (obrazy radiologiczne). Termin egzaminu ustala kierownik Katedry Radiologii w porozumieniu ze starostą roku. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen 5, 4.5, 4, 3.5, 3,2.
 11. Wynik egzaminu każdy student otrzymuje w formie wpisu do systemu USOS.
 12. Nie jest praktykowane tak zwane "poprawianie" pozytywnych ocen uzyskanych na egzaminie.
 13. Decyzję o formie i terminie egzaminu poprawkowego podejmuje kierownik Katedry Radiologii.
 14. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć należy zgłaszać w sekretariacie Katedry Radiologii.