Prace statutowe

 

Tytuł projektu

 1.  

1997-2000

Andrzej Urbanik

Zastosowanie szybkich sekwencji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w diagnostyce schorzeń trzustki i dróg żółciowych

 1.  

1999

Andrzej Urbanik

Chemio-embolizacja tętnic nerkowych u chorych z zaawansowanym rakiem nerek i monitorowanie przebiegu przed leczeniem operacyjnym za pomocą ultrasonografii z Dopplerem na poziomie tkankowym, jako przygotowanie do leczenia operacyjnego lub jako leczenie ostateczne

 1.  

2000-2001

Andrzej Urbanik

Kliniczne zastosowania wirtualnej endoskopii TK i MR

 1.  

2000

Robert Chrzan

Komputerowe urządzenie do podpisywania filmów rtg

 1.  

2000

Izabela Herman-Sucharska

Ocena przydatności pankreatografii rezonansu magnetycznego (MRP) w diagnostyce schorzeń trzustki, a zwłaszcza w rozpoznawaniu i monitorowaniu przewlekłego zapalenia trzustki

 1.  

2001-2002

Wadim Wojciechowski

Wirtualne obrazowanie drzewa oskrzelowego w spiralnej tomografii komputerowej

 1.  

2002

Amira Bryll

Artefakty w obrazie MR mózgowia spowodowane przez materiały stomatologiczne

 1.  

2002-2004

Izabela Herman-Sucharska

Diagnostyka MR jatrogennych uszkodzeń dróg żółciowych po zabiegach operacyjnych i endoskopowych

 1.  

2002-2004

Andrzej Urbanik

Obrazowanie MR i spektroskopia MR w badaniu aktywności nerwowej i metabolizmu mózgu w warunkach stymulacji bodźcami emocjonalnie znaczącymi

 1.  

2004-2007

Izabela Herman-Sucharska

Rola i miejsce mammografii rezonansu magnetycznego poszerzonej o procedury biopsyjne pod kontrolą MR w nowoczesnym algorytmie diagnostycznym wykrywania wczesnej postaci raka piersi

 1.  

2005

Stanisław Sztuk

Przydatność tomografii komputerowej i ultrasonografii do oceny występowania przerzutów do węzłów chłonnych w raku płasko-nabłonkowym głowy i szyi w kontekście ekspresji w guzie białek związanych z progresją choroby nowotworowej: Fas-L, RCAS1 i p 53

 1.  

2005

Robert Chrzan

Realizacja i użytkowanie sieci PACS i systemu teleradiologii

 1.  

2005

Paweł Brzegowy

Ocena urazu rdzenia kręgowego u szczura przy pomocy metody obrazowania dyfuzji wody w rezonansie magnetycznym

 1.  

2005

Beata Podsiadło-Kleinrok

Ocena przydatności badania ultrasonograficznego w 12 tygodniu ciąży do wykrywania aberracji chromosomalnych u płodu, celem opracowania protokołu nieinwazyjnej techniki prenatalnych badań genetycznych

 1.  

2005-2006

Agnieszka Werewka-Maczuga

Optymalizacja oceny węzłów chłonnych u pacjentów w trakcie leczenia chłoniaków z zastosowaniem wielorzędowej tomografii komputerowej

 1.  

2005-2006

Izabela Herman-Sucharska

Skuteczność diagnostyczna mammografii rezonansu magnetycznego (MRM) w wykrywaniu wczesnych raków piersi u nosicielek mutacji genu BRCA1

 1.  

2005-2007

Andrzej Urbanik

Porównanie zmian widma spektroskopii protonowej MR mózgowia ze zmianami w badaniu neuropsychologicznym u pacjentów chorych na stwardnienie rozsiane w zależności od czasu trwania i stopnia zaawansowania choroby

 1.  

2006

Beata Podsiadło-Kleinrok

Wartość kliniczna molekularnej oceny jajników w diagnostyce niepłodności w kontekście diagnostyki ultrasonograficznej

 1.  

2006-2008

Robert Chrzan

Wartość przezrektalnego obrazowania i 3D spektroskopii protonowej rezonansu magnetycznego w diagnostyce raka prostaty

 1.  

2007-2009

Izabela Herman-Sucharska

Porównanie wartości obrazowania MR i USG w rozpoznawaniu różnych wad rozwojowych centralnego systemu nerwowego płodu w okresie prenatalnym oraz określenie wpływu wykonania badania MR na dalsze postępowanie w okresie pre- i postnatalnym

 1.  

2007

Beata Podsiadło-Kleinrok

Ocena skuteczności profilaktyki i wczesnej diagnostyki w spontanicznym raku piersi u młodych kobiet

 1.  

2008

Wadim Wojciechowski

Wartość techniki podwójnego skanu wielorzędowej tomografii komputerowej w wirtualnym planowaniu zabiegów implantologicznych oraz eksperymentalna ocena wiarygodności obrazów uzyskiwanych w tej technice

 1.  

2008-2009

Andrzej Urbanik

Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (1H-MRS) mózgowia u pacjentów  z encefalopatią wątrobową

 1.  

2009

Robert Chrzan

Kliniczne zastosowanie badań funkcjonalnych MR w diagnostyce przedoperacyjnej guzów śródczaszkowych

 1.  

2009

Paweł Brzegowy

Ocena przydatności techniki DynaCT w neuroradiologii interwencyjnej

 1.  

2009-2010

Stanisław Sztuk

Zmienność hemolizy krwiaków wewnątrzmózgowych w obrazie tomografii komputerowej /TK/ głowy u chorych po urazach mózgu w zależności od lokalizacji

 1.  

2009-2011

Wadim Wojciechowski

Strategia wczesnej diagnostyki reumatoidalnego zapalenia stawów w niskopolowym rezonansie magnetycznym

 1.  

2009-2010

Lilianna Podsiadło

Zastosowanie ultrasonografii we wczesnej diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów

 1.  

2010

Tadeusz Popiela

Mammografia MR jako kryterium dopuszczające do leczenia oszczędzającego pierś w przypadku rozpoznania raka zrazikowego

 1.  

2010-2011

Robert  Chrzan

Diagnostyka i monitorowanie leczenia GIST w tomografii komputerowej

 1.  

2010-2011

Paweł Brzegowy

Porównanie wyników leczenia endowaskularnego tętniaków naczyń mózgowych z zastosowaniem dwóch rodzajów stentów samorozprężalnych

 1.  

2010-2011

Andrzej Urbanik

Zabieg embolizacji naczyń tętniczych (ENT) w ostrych krwawieniach z przewodu pokarmowego

 1.  

2010

Izabela Herman-Sucharska

Opracowanie atlasu "Patologia płodu w obrazach rezonansu magnetycznego"

 1.  

2012

Monika Nardzewska-Szczepanik

Ocena OUN przy pomocy MR u dzieci eksponowanych na alkohol w czasie życia płodowego

 1.  

2012

Amira Bryll

Ocena pojemności antyoksydacyjnej osocza u pacjentów poddawanych diagnostyce medycznej przy wykorzystaniu promieniowania jonizującego

 1.  

2012

Robert Chrzan

Wartość diagnostyki protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego (HMRS) w miażdżycy tętnic kończyn dolnych

 1.  

2012

Andrzej Urbanik

Wpływ alkoholu na OUN – badanie techniką HMRS i dWI

 1.  

2013

Tadeusz Popiela

Embolizacja wewnątrznaczyniowa  jako metoda leczenia przetoki szyjno-jamistej

 1.  

2013

Agnieszka Gleń

Optymalizacja  wykrywania  wczesnego udaru niedokrwiennego mózgu w badaniu

 1.  

2013

Anna Grochowska

Przydatność automatycznych metod wspomagania detekcji  (CAD) w diagnostyce TK zatorowości płucnej

 1.  

2013

Andrzej Urbanik

Fosforowa spektroskopia  mięśni podudzia- ustalenie widma wzorcowego w stanie spoczynku  i po wysiłku

 1.  

2014 - 2016

Robert Chrzan

Obecność i rozległość objawu hiperdensyjnej t. mózgu środkowej a rozległość obszaru udaru niedokrwiennego zgodnie z ASPECTS

 1.  

2014

Agnieszka Gleń

Optymalizacja wykrywania wczesnego udaru niedokrwiennego mózgu w badaniu TK

 1.  

2014-2015

Tadeusz Popiela

Skuteczność mikrospiral Penumbra Coil 400 w embolizacji tętniaków mózgu w porównaniu do dotychczasowy co stosowanych standardowych mikrospiral

 1.  

2014-2016

Andrzej Urbanik

Fosforowa spektroskopia MR (PMRS) mózgowia

 1.  

2016

Wadim Wojciechowski

System do komputerowego wspomagania diagnostyki radiologicznej patologii kończyn dolnych ocenianej w badaniach rtg

 1.  

2017

Andrzej Urbanik

Kompleksowa ocena stabilności blaszki miażdżycowej tętnic szyjnych- technika CEUS i elastografia USG

 1.  

2017-2018

Robert Chrzan

Optymalizacja kształtu trójwymiarowych siatek przepuklinowych, w zależności od wartości BMI i płci, na podstawie danych uzyskanych podczas badania TK miednicy

 1.  

2017-2018

Tadeusz Popiela

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia przy pomocy trombektomii przepływowej (system AngioJet) w porównaniu do leczenia farmakologicznego u chorych z zatorowością płucną wysokiego i pośredniego ryzyka

 1.  

2018

Andrzej Urbanik

Ocena wpływu urazów czaszkowo-mózgowych u sportowców na OUN za pomocą technik MR

 1.  

2018-2019

Wadim Wojciechowski

Badanie możliwości komputerowego wspomagania diagnostyki spondyloartropatii osiowej (SpA) w oparciu o tomografię rezonansu magnetycznego.

 1.  

2019

Rober Chrzan

Optymalizacja kształtu trójwymiarowych siatek przepuklinowych, w zależności od wartości BMI i płci, na podstawie danych uzyskanych podczas badania TK miednicy

 1.  

2019

Tadeusz Popiela

Poszukiwanie korelacji pomiędzy biomarkerami obwodowymi a zaawansowanymi technikami neuroobrazowania przy użyciu rezonansu magnetrycznego w schizofrenii

 1.  

2020

Andrzej Urbanik

Ocena wielkości ciała modzelowatego u osób z wysokim IQ (członkowie stowarzyszenia MENSA)

 1.  

2021-2022

Amira Bryll

Badanie zależności aktywności glutaminergicznej mózgu w spektroskopii rezonansu magnetycznego (MRS) z obwodowymi procesami metabolicznymi z udziałem kwasu glutaminowego oraz kwasu kynureninowego (KYNA) w przebiegu schizofrenii.

 1.  

2021-2022

Robert Chrzan

Analiza przydatności technologii wirtualnej rzeczywistości dla oceny trójwymiarowych modeli medycznych utworzonych na podstawie danych uzyskanych podczas badania TK

 1.  

2021-2022

Wadim Wojciechowski

Ocena skuteczności diagnostycznej algorytmów komputerowego wspomagania analizy składu ciała człowieka w oparciu o tomografię komputerową jamy brzusznej

 1.  

2022-2023 

Andrzej Fedak 

Obrazowanie ultrasonograficzne unaczynienia wątroby z wykorzystaniem środków kontrastujących w chorobach przebiegających z włóknieniem (AIH, PBS)

 1.  

2022-2023

Monika Ostrogórska

Analiza morfometryczna mięśni minicznych twarzy w nawiązaniu do ich funcji na podstawie badania rezonansu magnetycznego