Web Content Display Web Content Display

Ciekawe projekty/wdrożenia

 1. Odma mózgowa (od: lata 40/50. XX wieku)
  – jedne z pierwszych w Polsce badań w technice odmy mózgowej.
 2. Angiografia naczyń mózgowych (od: lata 50. XX wieku)
  – jedne z pierwszych w Polsce badań angiograficznych naczyń mózgowych.
 3. Angiografia naczyń obwodowych od: lata 60. XX wieku)
  - wprowadzenie do praktyki klinicznej  angiografii naczyń obwodowych (po raz pierwszy w Polsce Południowo-wschodniej.
 4. Badania rentgenowskie mumii egipskich (lata 70. XX wieku)
  - badania rentgenowskie mumii znajdujących się w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.
 5. Wprowadzenie do praktyki klinicznej TK (1982)
  - wprowadzenie do praktyki klinicznej diagnostyki TK (po raz pierwszy w Polsce Południowo-wschodniej).
 6. Wprowadzenie do praktyki klinicznej mammografii (1982)
  - wprowadzenie do praktyki klinicznej diagnostyki mammografii  (po raz pierwszy w Polsce Południowo-wschodniej).
 7. Radiologia interwencyjna (od 1986)
  - wprowadzenie radiologii interwencyjnej do praktyki klinicznej w Polsce Południowo-wschodniej.
 8. Neuroradiologia interwencyjna (od 1994)
  - wprowadzenie neuroradiologii interwencyjnej do praktyki klinicznej w Polsce Południowo-wschodniej.
 9. Badania obrazowe mumii egipskich (1995-2000)
  - jedno z pierwszych na świecie kompleksowych opracowań badania mumii z użyciem radiografii, tomografii komputerowej oraz nowoczesnych technik postprocessingu, w tym pierwsze próby przyżyciowej rekonstrukcji twarzy na podstawie jedynie danych obrazowych, bez rozwijania obiektów.
 10. Badania rtg i TK dla potrzeb paleopatologii (od 1998)
  - badania szczątków z historycznych cmentarzysk.
 11. AngioMR i kardioMR (od 1998)
  - wprowadzenie badań MR układu naczyniowo-sercowego w Polsce Południowo-wschodniej (w ramach międzynarodowego projektu badawczego 1998-2001).
 12. Cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego - MRCP (1998-1990)
  - opracowanie i aplikacja metody cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego do praktyki klinicznej, 
  - pierwsza kompleksowa ocena przydatności MRCP przeprowadzona w Polsce zakończona wydaniem monografii.    
 13. Wirtualna endoskopia TK i MR (od 1998)
  - pierwsze w Polsce badania z użyciem techniki wirtualnej endoskopii TK i MR a także aplikacja metody do rutynowej diagnostyki obrazowej.
 14. Funkcjonalne MR (fMRI) mózgu (od 1998)
  - jedne z pierwszych w Polsce badań fMRI (w 1998 badania rozpoczęto w ośrodku krakowskim i łódzkim) podjęte na dużą skalę; szczególnie nowatorskie badania pamięci, aspektów dwujęzyczności, leworęczności, emocji, bólu i hipnozy.
 15. Spektroskopia protonowa MR (HMRS) (od 1998)
  - pierwsze w Polsce kompleksowe badania protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego HMRS (uzupełnione, w następnym etapie, badaniami fMRI) dotyczące procesu starzenia się mózgu.
 16. Spektroskopia fosforowa rezonansu magnetycznego - PMRS (od 1999)
  - pierwsze w Polsce badania OUN i mięśni z użyciem techniki PMRS.
 17. Płyn mózgowo-rdzeniowy – badanie MR (1999)

- ocena MR przepływów płynu mózgowo-rdzeniowego; pierwsze badania w Polsce

 1. Metody diagnostyki stomatologicznej z zastosowaniem TK i MR (od 1999)
  - pierwsze w Polsce badania w technice MR dotyczące stawów skroniowo-żuchwoweych a także  zastosowanie badań TK w planowaniu implantów, szczególnie w technice tzw. podwójnego skanu.
 2. Dyfuzja MR (dWI) (od 1999)
  -
  kontynuacja prac doświadczalnych z lat 90. XX wieku prowadzonych na zwierzętach (współpraca Katedry Radiologii CM UJ i Instytutu Fizyki Jądrowej); badania okazały się pionierskie w skali światowej – Główna Nagroda na Europejskim Kongresie Rezonanu Magnetycznego w Brukseli.
 3. Systemy informatyczne w radiologii (od 1998)
  - pierwsze w Polsce systemy RIS (1998), PACS (1999) oraz do teleradiologii (1998); szczególnie istotny jest fakt, że zostały opracowane we własnym zakresie.
 4. Techniki Rapid Prototyping (od 2000)
  - pierwsze w Polsce doświadczenia z techniką modelowania medycznego (wydruki 3D) z jednoczesnym praktycznym zastosowaniem w chirurgii twarzowo-szczękowej oraz neurotraumatologii.
 5. Radiografia cyfrowa (od 2000)
  - pierwsze doświadczenia oraz wprowadzenie do prakyuki, radiografii cyfrowej; po raz pierwszy w Polsce Południowo-wschodniej (jedne z pierwszych doświadczeń w kraju).
 6. Konserwacja zabytków – badania rtg i TK
  - badania radiologiczne obrazów, figur i instrumentów muzycznych dla potrzeb konserwacji zabytków były wykonywane - w klasycznej radiografii - w XX wieku; a  z użyciem cyfrowej radiografii oraz tomografii komputerowej od 1998.
 7. Diagnostyka rezonansu magnetycznego płodów (od 2000)
  - badania MR obrazowe płodów uzupełnione o badania HMRS mózgów płodów (pierwszy raz w Polsce); wydanie „Atlas MR wad płodu”.
 8. Badania radiologiczne kwiatów, owoców i muszli w technice cyfrowej
  - pierwsze badania rtg kwiatów i muszki wykonywano w Katedrze Radiologii UJ CM na początku lat 80. XX wieku; od 2001 kontynuowano je w technice radiografii cyfrowej a dodatkowo uzupełniono badaniami TK i MR.
 9. Udar niedokrwienny mózgu – techniki radiologiczne (od 2002)
  - kompleksowy program zaawansowanej diagnostyki obrazowej (TK, perfuzyjnaTK, później MR i perfuzyjneMR) oraz oraz wewnątrznaczyniowego leczenia niedokrwiennego udaru mózgu – od celowanej trombolizy tętniczej do mechanicznej trombektomii. Początek programu w 2002, w 2014 utworzenie CITO (Centrum Interwencyjnych Terapii Ostrego Udaru Mózgu) w Szpitalu Uniwersyteckim.
 10. Kompleksowa diagnostyka rezonansu magnetycznego prostaty (od 2004)
  - pierwsze w Polsce badania cewką przezrektalną obejmujące obrazowanie, dWI, pMR a także HMRS.
 11. Badania wpływu alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy (OUN)  (od 2005)
  - pierwsze w Polsce i jedne z nielicznych na świecie kompleksowych badań wpływu alkoholu  na OUN z zastosowaniem techniki HMRS i dWI.
 12. Kompleksowa diagnostyka rezonansu magnetycznego piersi z biopsją
  - pierwsze w Polsce zastosowanie biopsji MR piersi (2005), od 2007 także biopsji wspomaganej próżnią.
 13. Perfuzja ASL MR (2006)
  – jedne z pierwszych w Polsce badań z zastosowaniem perfuzji ASL MR.
 14. Kompleksowa diagnostyka MR/USG w chorobach reumatycznych (od 2007)
  - utworzenie pierwszej w Polce, dedykowanej pracowni MR (RheumoLab) do badania pacjentów z chorobami reumatycznymi; po raz pierwszy w Polsce wprowadzenie, do praktyki klinicznej, kompleksowej diagnostyki MR/USG z fuzja obrazową.
 15.  Badanie rtg i TK szczątków generała Władysława Sikorskiego (2008)
 16. Fetal Alkohol Spectrum Disorder (FASD) – diagnostyka obrazowa  (od 2008)
  - pierwsze w Polsce i jedne z nielicznych na świecie kompleksowych badań OUN dzieci eksponowanych na alkohol w czasie życia płodowego, z zastosowaniem techniki MRI, HMRS i DWI; na podstawie tych doświadczeń kierownik Katedry Radiologii zaproponował utworzenie pierwszego w Polsce szpitalnego oddziału dla dzieci z FASD (Szpital św. Ludwika w Krakowie).
 17. Wirtualna autopsja tomografii komputerowej (2009-2012)
  - wprowadzenie, po raz pierwszy w Polsce, rutynowych badań w technice wirtualnej autopsji TK dla potrzeb medycyny sądowej; również po raz pierwszy w Polsce wykonano wirtualne autopsje w technice MR.
 18. Systemy do komputerowego wspomagania diagnostyki układu mięśniowo-szkieletowego radiologicznej w badaniach rtg i TK (2016-2018)
  - opracowanie komputerowych systemów wspomagania diagnostyki obrazowej układu mięśniowo-szkieletowego szczególnie w patologiach kończyn dolnych oraz spondyloartropatii (diagnostyka rtg, MR).
 19. Medycyna sportowa – diagnostyka MR (od 2016)
  - badania ośrodkowego układu nerwowego, z zastosowaniem technik MR,  sportowców z urazami głowy.
 20. Optymalizacja kształtu siatek przepuklinowych z użyciem TK (2017-2018)
  - optymalizacja kształtu trójwymiarowych siatek przepuklinowych, w zależności od wartości BMI i płci, na podstawie danych uzyskanych podczas badania TK miednicy.