Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin zajęć dydaktycznych - II rok Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z RADIOLOGII OGÓLNEJ

dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego, kierunek lekarsko-dentystyczny

 1. Zajęcia z radiologii obejmują wykłady, seminaria i ćwiczenia – ich wymiar określa harmonogram studiów. Na rozpoczęcie semestru starosta roku otrzymuje w sekretariacie Katedry Radiologii szczegółowy harmonogram zajęć.
 2. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej lub online – stosowna informacja jest podawana na początku roku akademickiego.
 3. Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach dydaktycznych – ul. Kopernika 50,   ul. Jakubowskiego 2, ul. Łazarza 7 – w każdym przypadku podawane są dokładne informacje.
 4. Udział w wykładach, seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowy – zarówno gdy mają formę stacjonarną bądź online.
 5. W przypadku zajęć stacjonarnych prosimy:
 • przestrzegać punktualności
 • wyłączyć telefony komórkowe
 • nie spożywać pokarmów i napojów
 • stosować się ściśle do aktualnych wytycznych sanitarnych Ministerstwa Zdrowia oraz UJCM
 1. Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń i seminariów oraz aktywny w nich udział.
 2. Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną (zaliczenie pisemne)

  Warunkiem zaliczenia pisemnego jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi.
  Skala ocen:
  bardzo dobry  (5)
  ponad dobry (+4)
  dobry (4)
  dość dobry (+3)
  dostateczny (3)
  niedostateczny (2)

 3. Sprawdzanie obecności na zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowe.
 4. W przypadku zajęć online obecność uznaje się gdy student zalogował się w chwili rozpoczęcia a wylogował w momencie zakończenia. Prowadzący zajęcia online sprawdza czy dany student bierze udział, poprzez uzyskanie z nim połączenia. 
 5. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (student winien przedstawić odpowiedni dokument)  konieczne jest „odrobienie” opuszczonych zajęć z inną grupą. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uzyskania zaliczenia opuszczonych zajęć  indywidualnie u prowadzących określone zajęcia,; zaliczenie ma formę pisemną. Pisemne potwierdzenie uzyskania zaliczenia należy złożyć w sekretariacie Katedry Radiologii.
 6. W przypadku opuszczenia ponad 50% zajęć nie jest możliwe uzyskanie zaliczenia końcowego.
 7. W przypadku udziału Studenta w praktykach zagranicznych (np. Erasmus) koniecznym (!) jest poinformowanie o tym Katedry Radiologii przed wyjazdem. W takim przypadku „odrabianie” zajęć odbywa się na indywidualnie określonych warunkach.
 8. Zaliczenie końcowe student otrzymuje w formie wpisu do systemu USOS.
 9. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć należy zgłaszać w sekretariacie Katedry Radiologii.