Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasady zaliczania nieobecności na zajęciach na Wydziale Lekarskim UJ CM

Zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na uzasadniony wniosek studenta, prowadzący zajęcia może uznać nieobecność na zajęciach za usprawiedliwioną. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności studenta na zajęciach są w szczególności: zły stan zdrowia poświadczony zaświadczeniem lekarskim, udział w posiedzeniu organu lub ciała kolegialnego Uniwersytetu oraz reprezentowanie Uniwersytetu na forum krajowym lub zagranicznym potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez Rektora lub upoważnioną osobę jak również przebywanie studenta na kwarantannie poświadczone przez stację sanitarno-epidemiologiczną lub lekarza.

W przypadku nieobecności na zajęciach student może uzyskać zaliczenie przedmiotu pod warunkiem realizacji przewidzianych efektów uczenia się przypisanych danemu przedmiotowi.

Zaliczenie może przybierać m.in. następujące formy:

  • udział w zajęciach w późniejszym terminie z inną grupą po ustaniu przyczyny nieobecności

  • zdalne dołączenie do zajęć własnej lub innej grupy o ile pozwala na to stan zdrowia

  • indywidualna realizacja zadań określonych przez koordynatora przedmiotu

W przypadku zajęć ćwiczeniowych/praktycznych/symulacyjnych wymagających obecności studenta w miejscu prowadzenia zajęć jednym z możliwych terminów ich zaliczenia jest tydzień, w którym odbywają się zajęcia fakultatywne (w większości zaplanowane w formie zdalnej lub w godzinach popołudniowych).

Wszystkie nieobecności powinny zostać zaliczone przed terminem egzaminu lub zaliczenia końcowego.

Sposób i termin zaliczenia przedmiotu ustala koordynator przedmiotu.

 

Zasady ubiegania się o trzeci termin egzaminu lub zaliczenia końcowego na Wydziale Lekarskim UJ CM

Zgodnie z Regulaminem studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w uzasadnionych przypadkach dziekan może jeden raz w ramach toku studiów wyrazić zgodę na wyznaczenie trzeciego terminu egzaminu lub zaliczenia końcowego z danego przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego.

W przypadku ubiegania się o trzeci termin egzaminu lub zaliczenia końcowego student składa podanie do dziekana wraz z uzasadnieniem w terminie do 5 dni od ogłoszenia oceny z poprawkowego egzaminu lub zaliczenia końcowego.

Powyższe zapisy stosują się jedynie do studentów, którzy uzyskali ocenę niedostateczną z drugiego (poprawkowego) terminu egzaminu lub zaliczenia końcowego. Nie jest możliwe przystępowanie do egzaminów oraz zaliczeń końcowych w drugim lub trzecim terminie w celu poprawy oceny pozytywnej.

 

Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM

 

Zasady uzyskania zaliczenia studiów oraz wpisu na kolejny rok studiów

1.  Do zaliczenia studiów wymagane jest pozytywne zdanie zaliczeń i egzaminów kończących wszystkie przedmioty obowiązkowe oraz jeden przedmiot fakultatywny na roku I, II i IV oraz dwa przedmioty fakultatywne na roku III i V a także uzyskanie zaliczenia wszystkich praktyk przewidzianych w programie studiów.

 2.  Zaliczenie roku studiów i wpis na kolejny rok studiów wymaga uzyskania pozytywnego wyniku zaliczeń i egzaminów ze wszystkich przedmiotów realizowanych na danym roku studiów w tym jednego przedmiotu fakultatywnego na roku I, II i IV oraz dwóch przedmiotów fakultatywnych na roku III i V, zaliczenia praktyk przewidzianych na dany rok oraz praktyk przeniesionych z poprzedniego roku (o ile nie zostały zrealizowane) i uzyskania minimum 60 pkt ECTS na roku I, 60 punktów ECTS na latach II-V (64 w przypadku niezrealizowania praktyk z poprzedniego roku) oraz 65 pkt na roku VI (69 w przypadku niezrealizowania praktyk z poprzedniego roku) .

 3. Wpis warunkowy na kolejny rok studiów wymaga uzyskania minimum 50 punktów ECTS za dany rok studiów oraz pozytywnego wyniku egzaminu z tzw. przedmiotów flagowych przewidzianych na dany rok studiów. Studenci którzy nie zrealizowali praktyk w roku akademickim 2019/2020 są zobowiązani do ich zaliczenia w roku 2020/2021.

 4. Do przedmiotów flagowych należą: anatomia, fizjologia, biochemia, histologia, patologia i farmakologia.

5. Powtarzanie przedmiotu oznacza konieczność ponownego uczestniczenia we wszystkich zajęciach, zaliczeniach i egzaminach z danego przedmiotu. Możliwe jest zwolnienie z udziału w zajęciach oraz zaliczeniach przez Koordynatora zajęć. W przypadku przedmiotów realizowanych w częściach na kolejnych latach studiów wymagane jest powtarzanie części przedmiotu, która nie została zaliczona.

 

Sekwencyjny system zajęć i egzaminów

6. Zdanie egzaminów z przedmiotów flagowych jest niezbędne do rozpoczęcia realizacji zajęć z kolejnego roku studiów. Wyjątkowo, za zgodą Dziekana, możliwe jest uczestnictwo w zajęciach przewidzianych do realizacji w kolejnym roku studiów. Dotyczy to jedynie przedmiotów nieklinicznych, które nie kończą się egzaminem oraz przedmiotów fakultatywnych.

7. Warunkiem przystąpienia do zajęć realizowanych w ramach VI roku studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów flagowych oraz wszystkich przedmiotów, które są kontynuowane na roku VI. Wyjątkowo możliwe jest przystąpienie do zajęć realizowanych na roku VI mimo braku zaliczenia/zdania egzaminu z innego przedmiotu realizowanego na roku V, o ile powtarzanie tego przedmiotu nie będzie kolidowało z realizacją zajęć na roku VI (konieczne potwierdzenie przez prowadzącego powtarzany przedmiot).

8. W przypadku przedmiotów realizowanych w częściach na kolejnych latach studiów możliwość przystąpienia do zaliczenia z kolejnej części przedmiotu w przypadku niezaliczenia części poprzedniej określa Koordynator za wyjątkiem roku VI, do którego odnosi się punkt 7. Informacja na ten temat zostaje zamieszczona w systemie USOS przed rozpoczęciem zajęć na danym roku