Web Content Display Web Content Display

Regulamin zajęć dydaktycznych - II rok Kierunek Lekarsko-Dentystyczny

REGULAMIN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z RADIOLOGII OGÓLNEJ

dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego, kierunek lekarsko-dentystyczny

 1. Zajęcia z radiologii obejmują wykłady, seminaria – ich wymiar określa harmonogram studiów. Na rozpoczęcie semestru starosta roku otrzymuje w sekretariacie Katedry Radiologii szczegółowy harmonogram zajęć.
 2. Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej lub online – stosowna informacja jest podawana na początku roku akademickiego.
 3. Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach dydaktycznych – ul. Botaniczna 3,   ul. Jakubowskiego 2, ul. Łazarza 7 – w każdym przypadku podawane są dokładne informacje.
 4. Udział w wykładach, seminariach i ćwiczeniach jest obowiązkowy – zarówno gdy mają formę stacjonarną bądź online.
 5. W przypadku zajęć stacjonarnych prosimy:
 • przestrzegać punktualności
 • wyłączyć telefony komórkowe
 • nie spożywać pokarmów i napojów
 • stosować się ściśle do aktualnych wytycznych sanitarnych Ministerstwa Zdrowia oraz UJCM
 1. Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń i seminariów oraz aktywny w nich udział.
 2. Sprawdzanie obecności na zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowe.
 3. W przypadku zajęć online obecność uznaje się gdy student zalogował się w chwili rozpoczęcia a wylogował w momencie zakończenia. Prowadzący zajęcia online sprawdza czy dany student bierze udział, poprzez uzyskanie z nim połączenia. 
 4. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności (student winien przedstawić odpowiedni dokument)  konieczne jest „odrobienie” opuszczonych zajęć z inną grupą. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość uzyskania zaliczenia opuszczonych zajęć  indywidualnie u prowadzących określone zajęcia,; zaliczenie ma formę pisemną (pisemne odpowiedzi na pisemnie przedstawione pytania). Pisemne potwierdzenie uzyskania zaliczenia należy złożyć w sekretariacie Katedry Radiologii.
 5. Zaliczenie opuszczonyc zajęć należy uzyskac najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem zaliczenia pisemnego.
 6. W przypadku opuszczenia ponad 50% zajęć nie jest możliwe uzyskanie zaliczenia końcowego.
 7. W przypadku udziału Studenta w praktykach zagranicznych (np. Erasmus) koniecznym (!) jest poinformowanie o tym Katedry Radiologii przed wyjazdem. W takim przypadku „odrabianie” zajęć odbywa się na indywidualnie określonych warunkach.
 8. Po uzyskaniu zaliczenia wszystkich zajęć, student przystępuje do zaliczenia pisemnego po sprawdzeniu jego tożsamości na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego; dysponowanie dowodem tożsamości warunkuje możliwość udziału w zaliczeniu. W przypadku  zaliczenia online udział Studenta odbywa się  na podstawie logowaniu z adresu e-mail domeny @student.uj.edu.pl
 9. Zaliczenie kursu z zakresu radiologii ma forme testu jednokrotnego wyboru. Termin zaliczania ustala Kierownik Katedry w porozumieniu ze starosta roku. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Skala ocen 5, 4.5, 4, 3.5, 3,2
 10. Zaliczenie końcowe student otrzymuje w formie wpisu do systemu USOS. Nie jest praktykowane tzw. "poprawianie" pozytywnych ocen uzyskanych na zaliczeniu.
 11. Decyzje o formie i terminie zaliczenia poprawkowego podejmuje Kierownik Katerdy Radiologii.
 12. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć należy zgłaszać w sekretariacie Katedry Radiologii.